ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮ ਸਵਾਲ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ

*ਭੁਗਤਾਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Compass Equipment Finance Inc.

475 Seaman Street, Stoney Creek ON L8E 2R2
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 204-CEFI(2334)
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: (888) 404-CEFI
ਫੈਕਸ: (905) 664-8700
ਈਮੇਲ: inquiries@compassefi.ca
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

Enter a "0" (zero) for one unknown value above.

  Original Size  
Contact Us For Quote